Η εταιρεία Ι. & Δ. ΦΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε είναι τεχνική εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων υδραυλικών, ψυξης, θέρμανσης και κλιματισμού. Δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των έργων απο τα αρχικά στάδια, της εφαρμογής έως και την παράδοση σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία.

Η εταιρία αναλαμβάνει τεχνικά έργα των οποίων το αντικείμενο αναφέρεται στους κάτωθι τομείς :

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑ

Που εφαρμόζονται σε κτιριακούς καθώς και βιομηχανικούς χώρους.

Σημερα η εταιρεία διευθύνεται απο τον

  • ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΣΟΥΛΑ
  • ΔΗΜΑΡΑΤΟ ΦΑΣΟΥΛΑ

Η Ι.Δ. ΦΑΣΟΥΛΑ Ο.Ε. είναι στελεχωμένη  με τεχνικούς και συνεργεία κατασκευής με σκοπό την πλήρη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση του κάθε έργου.

Η εταιρεία εφαρμόζει μια σειρά μέτρων και πρακτικών για την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του παραγόμενου έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, έτσι όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στις μελέτες. Παρακάτω παρατίθενται τα σπουδαιότερα σημεία των μέτρων αυτών, όπως αυτά εφαρμόζονται στην παρούσα φάση.

Στις κατασκευές το ζήτημα της ποιότητας είναι πιο σύνθετο και η εταιρεία κάνει συνεχώς σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των εργοταξίων.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που παίρνει συνίστανται κυρίως στα παρακάτω:

  • Εξασφάλιση καλής συνεργασίας με τον Επιβλέποντα του Εργου.
  • Συνεχή ενημέρωση των εργοδηγών και μέσω αυτών των συνεργείων πάνω στο αντικείμενό τους, παρατηρήσεις και τυχόν αλλαγές.
  • Χρησιμοποίηση καταρτισμένου και σταθερού προσωπικού στα διάφορα συνεργεία.
  • Ελεγχος των εργασιών που εκτελούνται σε καθημερινή βάση.
  • Εφαρμογή πλήρως όλων των προδιαγεγραμμένων δοκιμών και ελέγχων παρουσία του Επιβλέποντα και σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων.
  • Τήρηση αναλυτικών αρχείων για την πορεία υλοποίησης του έργου.

Εκτός από τα παραπάνω, ουσιαστικό ρόλο παίζει η κατάρτιση και η εμπειρία των μηχανικών